Deutsch Polski

Windykacja należności

          Od początku lat 90-tych w Polsce nastąpił gwałtowny i dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Aktywność gospodarcza polskich firm znacznie wyprzedziła "możliwości" ustawodawcze naszych, jakże często nieudolnych, parlamentarzystów. Ogromne luki w prawie, czy jak ktoś woli, niedoskonałość systemu prawnego, przestarzałe instytucje i instrumenty prawne,  często ułatwiały nieuczciwym "biznesmenom" działania na szkodę wierzycieli. Począwszy od małych podmiotów gospodarczych, a skończywszy na wielkich molochach przedsiębiorstw państwowych pojawiały się w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej zatory w płatnościach. Większa część zawieranych transakcji handlowych kończyła się brakiem zapłaty. Do sądów gospodarczych bardzo często trafiały wnioski o upadłość, firmy likwidowały swoją działalność, jakże często pozostawiając po sobie pokaźne długi.
         

          Na rynku pojawił się popyt na usługi wyspecjalizowanych firm i kancelarii w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych względem dłużników. W ogłoszeniach prasowych zaczęły pojawiać się reklamy tychże firmy, oferujące swoją pomoc w zakresie windykacji długów.  Dla wielu przedsiębiorców na początku lat 90-tych, owa "windykacja" była czymś nowym i nieznanym.

          Roszczenie windykacyjne (skarga windykacyjna) ma ugruntowaną pozycję wśród różnych instytucji prawnych . Pojawiła się już w prawie rzymskim (rei vindicatio) i przez wiele lat nie zmieniła swojej istoty.  Przysługuje właścicielowi, który może żądać wydania rzeczy.  Mówiąc bardziej klarownie, skarga windykacyjna służy, nie posiadającemu właścicielowi przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi. Windykację możemy również rozumieć, jako "wydobycie"  od dłużnika należnej wierzycielowi zapłaty np.: za towar czy usługę. Odpowiednie przepisy dotyczące  windykacji, pojmowanej w powyższym znaczeniu, znajdują się m.in. : w kodeksie cywilnym i w kodeksie postępowania cywilnego.

          Kancelaria "JURIST"  podejmując się w imieniu i na wniosek wierzyciela, prowadzenia postępowania windykacyjnego, stosuje różne formy i działania zmierzające do wyegzekwowania długu. Należy tu dodać i stanowczo podkreślić, że kancelaria działa tylko i wyłącznie  na podstawie obowiązujących przepisów prawa danego państwa, w którym prowadzone jest postępowanie windykacyjne. W skrócie można wymienić cztery podstawowe etapy prowadzenia profesjonalnej windykacji, czy mówiąc inaczej profesjonalnej i zgodnej z prawem pomocy w odzyskaniu długu. Są to : postępowanie polubowne przedsądowe, postępowanie sądowe, postępowanie przedegzekucyjne oraz postępowanie egzekucyjne.  Jednakże każdy z tych etapów zmierza w tym samym kierunku, tzn. do jak najszybszego wyegzekwowania konkretnej należności. Należy w tym miejscu nadmienić, że dłużnik musi mieć świadomość, że każdy kolejny etap postępowania windykacyjnego zwiększa jego dług. Bardzo często jest o tym powiadamiany przez profesjonalnie do tego przygotowanych pracowników Kancelarii "JURIST" reprezentującej wierzyciela, bądź też przez jej prawników.

          Niejednokrotnie wielu z wierzycieli wspomina z nostalgią starożytne czasy, gdzie już w pierwotnym prawie rzymskim niewypłacalny dłużnik oddawany był we władzę wierzyciela. Jeszcze w XIX w. praktykowano areszt za długi.  Na pewno, w dzisiejszych czasach, takie prawo zmusiłoby wielu dłużników do natychmiastowego uregulowania długu, a przede wszystkim wyeliminowałoby z rynku nieuczciwych kontrahentów. Wracając jednak do rzeczywistości naszego systemu prawnego i obrotu gospodarczego, dłużnik, co do zasady odpowiada całym swoim majątkiem, przy czym wybór rodzaju i przedmiotu egzekucji należy do wierzyciela. Dla realizacji swoich roszczeń wierzyciel może skorzystać z tzw. przymusu państwowego i wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania  tytułu wykonawczego, a następnie wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi.

          Odpowiedzialność majątkowa dłużnika składa się z odpowiedzialności osobowej i rzeczowej. Przy odpowiedzialności osobowej dłużnik odpowiada, co do zasady całym swoim majątkiem w chwili wszczęcia egzekucji, natomiast przy odpowiedzialności rzeczowej wierzyciel może dochodzić zaspokojenia roszczenia z wartości, jaką stanowi indywidualnie oznaczona rzecz. Mogą to być z góry określone przedmioty majątkowe, i to bez względu na okoliczność czyją są własnością w momencie egzekucji. Jak widać, uprawnienie to ma charakter bezwzględny.

          Reasumując powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że  profesjonalna pomoc w windykacji długów świadczona przez wyspecjalizowaną Kancelarię "JURIST" jest na pewno przydatna w obecnej sytuacji gospodarczo - prawnej naszego kraju. Współpracując z nami zyskujecie Państwo na czasie, zmniejszacie koszty działalności swojego przedsiębiorstwa i przede wszystkim jesteście wiarygodnym partnerem handlowym dla innych firm.